Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 571) oraz Uchwały nr LI/301/2023 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Lista podmiotów ubiegających się o dotacjęSkip to content