Po “Czyste Powietrze” do magistratu

 Urząd Miasta i Gminy Mikstat będzie pomagał mieszkańcom w pozyskaniu dotacji z rządowego programu „Czyste Powietrze”. W tej sprawie przedstawiciele gminy podpisali w Poznaniu porozumienie z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Samorząd mikstacki, jako pierwszy w powiecie ostrzeszowskim przystąpił do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który ma być jednym z elementów działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. 19 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu Henryk Zieliński – burmistrza Miasta i Gminy Mikstat oraz Teresa Michalak – skarbnik Miasta i Gminy Mikstat, podpisali z Jolantą Ratajczak – prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu porozumienie dotyczące wspólnej realizacji tego programu. Dzięki włączeniu się gminy Mikstat w realizację PP „Czyste Powietrze”, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy i uzyskania informacji o programie na terenie własnej gminy, w siedzibie Urzędu. Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i nie otrzymują one żadnych środków finansowych na te działania.

Celem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Pomoc gminy polegać ma przede wszystkim na wsparciu mieszkańca w wypełnieniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, jak również ich ocena. Na podstawie zawartych z WFOŚiGW porozumień, urzędnicy gminni będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
Z PP „Czyste Powietrze” korzystać mogą osoby posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Budżet na realizację celu Programu wynosi do 103 mld zł, w tym:
– dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł,
– dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie: dotacji, pożyczki oraz dotacji i pożyczki. Ze szczegółami można się zapoznać pod adresem internetowym:
www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze

PKSkip to content