Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat

Zarządzenie nr 21/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Ludwiki Wawrzyńskiej z oddziałem przedszkolnym w Biskupicach Zabarycznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910
z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki
Wawrzyńskiej z oddziałem przedszkolnym w Biskupicach Zabarycznych.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat (www.mikstat.pl),
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Mikstat (www.bip.mikstat.pl),
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Mikstat
(-) Henryk Zieliński

Pobierz zarządzenie wraz z załącznikiemSkip to content