Wymuszona zmiana

Od lipca w mieście i gminie Mikstat zacznie obowiązywać nowa opłata za odbiór odpadów, która teraz będzie naliczana od osoby. W opinii mikstackich samorządowców jest ona najbardziej racjonalna i najprostsza w realizacji. Zmiana została wymuszona przez przepisy ustawy o gospodarce odpadami oraz działania prokuratury, która zakwestionowała dotychczasowy sposób naliczania opłaty.

Sprawa niby jest prosta: tzw. opłata „śmieciowa” pobierana od mieszkańców powinna pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami w gminie. Sprawa się komplikuje, kiedy trzeba wybrać najbardziej sprawiedliwym i racjonalny sposób naliczania opłaty, tak żeby płacili wszyscy, którzy te odpady produkują. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy co chwilę zmieniają się przepisy i ich interpretacja – a do tego koszty odbioru i utylizacji śmieci stale rosną. Problem mają z tym wszystkie gminy w kraju, te duże i te mniejsze, miejskie i wiejskie, a efektem jest znacząca podwyżka opłat za odbiór odpadów w całym kraju.

Dotyczy to także samorządu mikstackiego, który został zmuszony do zmiany dotychczasowego sposobu naliczania opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Powodem była nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami oraz działania prokuratury, która w ramach czynności sprawdzających badała uchwały „śmieciowe” w całym kraju i zaczęła kwestionować niektóre sposoby naliczania opłaty, jako niezgodne z ustawą. Chodzi o zróżnicowanie wysokości opłaty w zależności od liczby osób pozostających w gospodarstwie domowym. Takie zapisy funkcjonowały też w naszej gminie i przez lata nie były kwestionowane przez wojewodę, ale teraz musieliśmy je zmienić. – W konsekwencji zostaliśmy przymuszeni do rezygnacji z różnicowania opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i wprowadzenia jednej z metod zapisanych w ustawie: od osoby (równa stawka od każdego mieszkańca), od ilości zużywanej wody, od gospodarstwa (bez podziału na liczbę zamieszkujących w nim osób). W tej sytuacji zaproponowałem Radzie Miejskiej w Mikstacie naliczanie opłaty od osoby, gdyż wydaje się ona najbardziej racjonalna i najprostsza do zastosowania – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Ze wstępnych wyliczeń wynikało, że dla pokrycia kosztów odbioru i wywozu odpadów należy obciążyć każdego mieszkańca kwotą 18 zł. Radni po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stwierdzili, że zbilansowanie gospodarki odpadami zapewni stawka w wysokości 16 zł od osoby. Warto podkreślić, że zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy gmina nie może ani zarabiać, ani dopłacać do śmieci, czyli opłaty pobierane od mieszkańców muszą zapewnić utrzymanie całego systemu. Co istotne, opłata może być niższa o 1 zł od osoby w sytuacji, jeśli właściciele nieruchomości kompostują wytwarzane w gospodarstwie bioodpady.

– Zmiana sposobu naliczania opłaty wymaga złożenia nowej deklaracji i dla niektórych mieszkańców oznacza także wyraźny wzrost wysokości stawki. Chciałbym jednak podkreślić, że dzięki dobrze wynegocjowanej na ponad 3 lata umowie z firmą MZO, która odbiera i wywozi odpady z Mikstatu, mogliśmy przyjąć stawkę 16 zł, a więc zdecydowanie mniej, niż w pozostałych gminach powiatu ostrzeszowskiego, gdzie opłata sięga 25 od osoby. Co istotne, nasz nowy system obejmuje opłatami także wszystkich obcokrajowców zamieszkujących gminę. Z drugiej strony musieliśmy uwzględnić obniżenie opłat za odbiór odpadów w lokalach niezamieszkałych, co w oczywisty sposób wpłynęło na wysokość nowej stawki od osoby – wyjaśnia burmistrz Mikstatu.

Pakiet nowych uchwał w sprawie gospodarki odpadami – zmieniający m.in. sposób naliczania opłaty – Rada Miejska w Mikstacie przyjęła na sesji 25 maja br. Zmieniony został także regulamin utrzymania czystości w mieście i gminie Mikstat, który uwzględnia zbiórkę odpadów bio (nowy brązowy pojemnik, ewentualnie własny kompostownik i obniżenie opłaty o 1 zł od osoby).

PK

Zmiany w gospodarce odpadami w mieście i gminie Mikstat zaczną obowiązywać 1 lipca.

 

Od 1 lipca br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście i gminie Mikstat wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (64,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych sposób selektywny). Zwalnia się w części z opłaty – o 1,00 zł od osoby – właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wprowadzone zostały także opłaty za wywóz odpadów dla właścicieli domków letniskowych w wysokości 165,00 zł na rok ( nieselektywnie 495,00 zł).

Ustala się stawki opłaty za pojemnik lub worek dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

  • 1) o pojemności 120 l – w wysokości 6,35 zł (nieselektywnie 25,40 zł);
  • 2) o pojemności 240 l – w wysokości 12,70 zł (nieselektywnie 50,80 zł;
  • 3) o pojemności 660 l – w wysokości 34,92 zł (nieselektywnie 139,68 zł);
  • 4) o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł (232,80 zł);
  • 5) pojemnik KP-7 w wysokości 370,36 zł (nieselektywnie 1481,44 zł).


Skip to content