Konkursu ekologicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat

Konkursu ekologicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat”

zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Każde gospodarstwo domowe otrzyma wraz z podatkiem ulotkę ekologiczną wraz z kuponem konkursowym. Zadaniem jest wymyślenie hasła promującego zbieranie deszczówki lub kompostowania.

Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat

REGULAMIN

konkursu ekologicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat”

zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Miasto i Gmina Mikstat  ul. Krakowska 17,  63-510 Mikstat

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs skierowany jest dla pełnoletnich mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Mikstat.

III. CELE KONKURSU:
Podniesienie szeroko pojętej świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy w zakresie: segregacji i recyklingu odpadów, czystego powietrza, ziemi i racjonalnego gospodarowania wodą i energią.

Efekt docelowo obejmie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat.

IV. WARUNKI I WYMAGANIA:
Zadaniem jest wymyślenie hasła promującego zbieranie deszczówki lub kompostowanie.

W ulotce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, która zostanie rozpropagowana do Właścicieli nieruchomości na terenie gminy, jest zamieszczony kupon konkursowy, w którym należy wpisać hasło konkursowe wraz z danymi autora hasła (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub adres email).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, zameldowane na stałe w Gminie Mikstat.

Powołana komisja konkursowa wybierze  najciekawsze hasła.

Hasła pozostają własnością organizatora i mogą być wykorzystane do  promowania Miasta i Gminy Mikstat.

V. TRYB ZGŁASZANIA I TERMIN KONKURSU:

Kupon konkursowy (wycięty z ulotki ) należy wypełnić poprzez:

– podanie hasła promującego zbieranie deszczówki lub kompostowanie,

– podanie danych osobowych, tj.  imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub adres email;

Wypełniony wszystkimi danymi i podpisem kupon konkursowy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Mikstat do dnia 17 maja 2024r. do godz. 15.30.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas DNI MIKSTATU 2024r. oraz opublikowane na stronie www.mikstat.pl. Osoby zostaną powiadomione o wygranej telefonicznie lub na adres email podany na kuponie.

VI. KOMISJA KONKURSOWA:
Za stronę merytoryczną konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, w składzie:

– Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Mikstat

– Inspektor ds. ochrony środowiska

– Inspektor ds. gospodarki odpadami

– Inspektor ds. ds. promocji, kultury i sportu

W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.

Komisja podejmuje decyzje o nagrodach i o prawidłowościach przebiegu konkursu.

Decyzje Komisji są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.

VII. NAGRODY:

Organizator konkursu proponuje nagrody w postaci kompostowników i zbiorników na deszczówkę.

Nagrody przyznawane będą zgodnie z niniejszym regulaminem przez Komisję Konkursową, według uznania jej członków.

Odbiór nagród dla laureatów w terminie do 7 czerwca 2024r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat. Nieodebrane w terminie nagrody zostaną przekazane na cele edukacyjne do szkół.

VIII.   INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat  z siedzibą przy ul. Krakowskiej 17, 63-510 Mikstat 62 7310043, e- mail umig@mikstat.pl

2)Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@mikstat.pl lub telefonicznie 62 7310043.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) udziału i przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o laureatach

Konkursu oraz zaproponowanego hasła  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust.

1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

d) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody

(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do

wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika

będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas organizacji Konkursu,

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują

przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,

d) czas do momentu wycofania zgody,

e) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie

uzasadniony interes.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych

osobowych oraz kopię danych),

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),

e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie

uzasadniony interes,

f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a powyżej, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej, firmom hostingowym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz firmom zajmującym się utylizacją dokumentacji).

8. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody zgodnie z

postanowieniami Regulaminu, mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia

wymogów formalnych związanych z przekazaniem nagród.

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

IX.      ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 1 – Ulotka edukacyjna z kuponem konkursowym

Pobierz ulotkę Skip to content