Odpady komunalne – komunikat

Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie informuje, iż zgodnie z nowelizacją przepisów z dnia 6 września 2019 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nieruchomości niezamieszkałe mają wybór operatora odbierającego odpady komunalne.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/104/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie nieruchomości niezamieszkałe od 1 czerwca 2020 r., nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 01 czerwca 2020 r., każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne musi podpisać umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właściciela nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Podpisaną umowę w terminie 7 dni należy przedłożyć w Urząd Miasta i Gminy w Mikstacie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., poz. 2010 z późn. zm.)

Monika Piechocka
podinspektor ds. gospodarki odpadami
Urząd Miasta i Gminy MikstatSkip to content