Ostatnia w tej kadencji sesja w Mikstacie

Wszystko wskazuje na to, że 54. sesja Rady Miejskiej w Mikstacie była ostatnią w tej nadzwyczajnie długiej kadencji. Na finiszu radni przyjęli 8 uchwał oraz wysłuchali sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie. Na zakończenie burmistrz Henryk Zieliński podziękował radnym, sołtysom, pracownikom magistratu oraz wszystkich jednostek samorządowych za efektywną współpracę w ostatnich 5 latach.

Na ostatniej planowanej sesji w tej kończącej się 30 kwietnia 2024 r. kadencji samorządowej Rada Miejska w Mikstacie zebrała się we wtorek, 26 marca br., tradycyjnie w sali MGOK-u. Radni z satysfakcją wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Mikstat, którą przedstawił podkom. Mariusz Tomczak. Z satysfakcją, ponieważ ze sprawozdania szefa Posterunku Policji w Mikstacie wynika, że liczba przestępstw i wykroczeń się zmniejszyła, co  pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Na wtorkowej sesji mikstaccy rajcy podjęli 8 uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2023 rok; 2) w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.”Prace konserwatorsko restauratorskie w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie”; 3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mikstat; 4) w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2024 roku; 5) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu; 6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Mikstat; 7) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Mikstat do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Południe Wielkopolski Działa Wspólnie; 8) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok.

Na koniec spotkania Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu i Łukasz Dybul, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie podziękowali koleżankom i kolegom samorządowcom za dobrą i owocną współpracę oraz wręczyli okolicznościowe dyplomy: Stanisławowi Błaszczykowi – radnemu i sołtysowi Mikstatu Pustkowia, Sławomirowi Kmiecikowi – radnemu i sołtysowi Komorowa, Krzysztofowi Mielcarkowi – radnemu z Mikstatu, Stanisławowi Możdżanowskiemu – radnemu z Kotłowa,  Dawidowi Pietralczykowi – radnemu z Komorowa, Dariuszowi Puchale – radnemu z Kaliszkowic Ołobockich, Barbarze Rasiak – wiceprzewodniczącej RM i sołtysowi Kaliszkowic Kaliskich, Jackowi Sikorze – radnemu z Mikstatu, Tomaszowi Skoczylasowi – radnemu i sołtysowi Biskupic Zabarycznych, Dominikowi Skrzypczakowi – radnemu z Mikstatu, Łukaszowi Stasierskiemu – radnemu z Mikstatu, Barbarze Tomali – radnej z Biskupic Zabarycznych, Damianowi Tokarkowi – radnemu z Przedborowa, Zbigniewowi Walczakowi – radnemu z Kaliszkowic Kaliskich, Romanowi Dombkowi – sołtysowi Kaliszkowic Ołobockich, Władysławowi Pietralczykowi – sołtysowi Przedborowa oraz Pawłowi Szóstakowi – przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat.Skip to content