XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 20.06.2023 r. o godz. 13:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad XLVI sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Mikstat za 2022 rok
  •      8.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat wotum  zaufania
 9. Udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat za 2022 rok
  • 9.1. rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z wykonania budżetu miasta i gminy za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok
  • 9.2.zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  • 9.3. dyskusja na sprawozdaniem
  • 9.4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok
  • 9.5.   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
  • 9.6. głosowanie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2022 rok
 10. Podjęcie uchwał:
  • 10.1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego (przewozy)
  • 10.2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego (szpital)
  • 10.3) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2023 roku;
  • 10.4) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok;
 11. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Mikstat”
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.”
 13. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zakończenie

 Skip to content